Právní poradna obsahuje odkazy na publikované články, informace a odpovědi na nejčastěji kladené otázky. Poradna  je ve stálém vývoji, články a příspěvky jsou průběžně doplňovány,případné dotazy a návrhy na doplnění uvítáme.

 Právní vztahy k nemovitostem

    Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor

    Sdružení na ochranu nájemníků

    Sdružení majitelů domů

    Stručné shrnutí problematiky a vysvětlení základních pojmů

    Nahlížení do katastru nemovitostí

    Hypotéky

    Stavební povolení

    Jak je to s přechodem nájmu bytu ? 

    Daň z převodu nemovitosti

    Daň darovací, daň dědická

 

    Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor

    50/1976 Sb. Stavební řád

    Nabývání vlastnictví

    Koupě bytu s nájemníkem

    Plánované změny fungování katastru nemovitostí

   Jaká jsou pravidla pro podnájem bytu ?

   Stavební úpravy v pronajatém bytě

   Výpověď nájmu bytu

   Přechod nájmu

   Sazba daně dědické, darovací a daně z převodu nemovitosti

   Právní aspekty přechodu nájmu bytu

   Povolování staveb, změn staveb a udržovacích prací

 

 

    

 Naši odborníci z řad advokátů, notářů a jiných právních profesí se budou Vašimi dotazy zabývat.  

Vaše dotazy i naše odpovědi na ně nezveřejňujeme, neboť ctíme a dodržujeme  zásadu důvěrnosti těchto informací ve smyslu Zákona o advokacii a předpisů souvisejících

V případě potřeby Vám zprostředkujeme profesionální právní servis tuzemskými i zahraničními advokáty, notáři i exekutory.

 Místo pro Vaše dotazy

 

 116/1990 Sb.
ZÁKON
ze dne 23. dubna 1990
o nájmu a podnájmu nebytových prostor
Změna: 403/1990 Sb.
Změna: 529/1990 Sb.
Změna: 229/1991 Sb.
Změna: 540/1991 Sb.
Změna: 302/1999 Sb.
Změna: 522/2002 Sb.

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky
se usneslo na tomto zákoně:

Úvodní ustanovení

§ 1

Tento zákon se vztahuje
a) na nebytové prostory, jimiž jsou místnosti nebo soubory
místností, které podle rozhodnutí stavebního úřadu jsou
určeny k jinému účelu než k bydlení; nebytovými prostory
nejsou příslušenství bytu, ani společné prostory domu;
b) na byty, u kterých byl udělen souhlas k jejich užívání
k nebytovým účelům.

§ 2

S prostory uvedenými v § 1 (dále jen "nebytové prostory")
nakládají jejich vlastníci, popřípadě ti,2) kteří vykonávají právo
hospodaření (dále jen "pronajimatel").
------------------------------------------------------------------
2) § 6 zákona č. 111/1990 Sb., o státním podniku.

§ 3

Smlouva o nájmu

(1) Pronajimatel může nebytový prostor přenechat k užívání
jinému (dále jen "nájemce") smlouvou o nájmu (dále jen "smlouva").

(2) Nebytové prostory se pronajímají k účelům, ke kterým jsou
stavebně určeny.3)

(3) Smlouva musí mít písemnou formu a musí obsahovat předmět
a účel nájmu, výši a splatnost nájemného a způsob jeho platby,
a nejde-li o nájem na dobu neurčitou, dobu, na kterou se nájem
uzavírá.

(4) Pokud smlouva neobsahuje náležitosti podle odstavce 3, je
neplatná.
------------------------------------------------------------------
3) § 85 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon).

§ 4


zrušen

§ 5

Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce

(1) Není-li ujednáno jinak, pronajimatel je povinen odevzdat
nebytový prostor nájemci ve stavu způsobilém k smluvenému nebo
obvyklému užívání, v tomto stavu jej svým nákladem udržovat
a zabezpečovat řádné plnění služeb, jejichž poskytování je
s užíváním nebytového prostoru spojeno.

(2) Nájemce je oprávněn užívat nebytový prostor v rozsahu
dohodnutém ve smlouvě.

(3) Nájemce je povinen hradit náklady spojené s obvyklým
udržováním.

(4) Nájemce je povinen bez zbytečného odkladu oznámit
pronajimateli potřebu oprav, které má pronajimatel provést,
a umožnit provedení těchto i jiných nezbytných oprav; jinak
nájemce odpovídá za škodu, která nesplněním povinnosti vznikla.

§ 6

Podnájem

(1) Nájemce je oprávněn přenechat nebytový prostor nebo jeho
část na dobu určitou do podnájmu jen se souhlasem pronajimatele.

(2) Práva a povinnosti vyplývající z § 5 se vztahují i na
toho, komu byl nebytový prostor přenechán do podnájmu.

Nájemné

§ 7

Není-li výše nájemného nebo úhrada za podnájem upravena
obecně závazným právním předpisem, stanoví se dohodou.

§ 8

Může-li nájemce užívat nebytový prostor omezeně jen proto, že
pronajimatel neplní své povinnosti ze smlouvy nebo povinnosti
stanovené tímto zákonem, má nájemce nárok na poměrnou slevu
z nájemného; toto ustanovení se vztahuje též na podnájem.

Skončení nájmu

§ 9

(1) Nájem sjednaný na dobu určitou skončí uplynutím doby, na
kterou byl sjednán.

(2) Pronajimatel může písemně vypovědět smlouvu uzavřenou na
dobu určitou před uplynutím doby, jestliže
a) nájemce užívá nebytový prostor v rozporu se smlouvou;
b) nájemce je o více než jeden měsíc v prodlení s placením
nájemného nebo úhrady za služby, jejichž poskytování je
spojeno s nájmem;
c) nájemce, který na základě smlouvy má poskytovat
pronajimateli na úhradu nájemného určité služby, tyto služby
neposkytuje řádně a včas;
d) nájemce nebo osoby, které s ním užívají nebytový prostor,
přes písemné upozornění hrubě porušují klid nebo pořádek;
e) užívání nebytového prostoru je vázáno na užívání bytu
a nájemci byla uložena povinnost byt vyklidit;
f) bylo rozhodnuto o odstranění stavby nebo o změnách stavby,
jež brání užívání nebytového prostoru;
g) nájemce přenechá nebytový prostor nebo jeho část do podnájmu
bez souhlasu pronajimatele;
h) jde o nájem nebytového prostoru v nemovitosti vydané
oprávněné osobě podle zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění
následků některých majetkových křivd;
i) jde o nájem nebytového prostoru v nemovitosti převedené
původnímu vlastníkovi podle zákona č. 229/1991 Sb., o
úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku.

(3) Nájemce může písemně vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu
určitou před uplynutím sjednané doby, jestliže
a) ztratí způsobilost k provozování činnosti, pro kterou si
nebytový prostor najal;
b) nebytový prostor se stane bez zavinění nájemce nezpůsobilý
ke smluvenému užívání;
c) pronajimatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z
§ 5 odst. 1.

(4) Vztahy ze smluv o nájmu a podnájmu nebytových prostor,
které byly uzavřeny v době od 31. prosince 1989 do 31. prosince
1990 podniky a hospodářskými zařízeními Komunistické strany Čech a
Moravy, Komunistické strany Slovenska - Strany demokratické levice
a Komunistické strany Československa a podniky, hospodářskými a
účelovými zařízeními Svazu mladých, nástupcem Socialistického
svazu mládeže, jako pronajimateli, zanikají dnem 31. ledna 1992,
pokud neskončí před tímto dnem.

§ 10

Je-li nájem uzavřen na dobu neurčitou, jsou pronajimatel
i nájemce oprávněni vypovědět smlouvu písemně bez udání důvodu,
není-li dohodnuto jinak.

§ 11

zrušen

§ 12

Výpovědní lhůta je tři měsíce, nebylo-li dohodnuto jinak;
počítá se od prvého dne měsíce následujícího po doručení
výpovědi.

§ 13

Nebylo-li dohodnuto jinak, je v případě ukončení nájmu
nájemce povinen vrátit nebytový prostor ve stavu, v jakém ho
převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.

§ 14

Nebylo-li dohodnuto jinak, nájem zaniká
a) zánikem předmětu nájmu;
b) smrtí nájemce, pokud dědici po zůstaviteli, který byl
nájemcem, do 30 dnů od jeho smrti neoznámí pronajimateli, že
pokračují v nájmu;
c) zánikem právnické osoby, je-li nájemcem.

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 15

(1) Práva užívání nebytových prostor, vzniklá podle
dosavadních předpisů, se řídí tímto zákonem a považují se za
vztahy vzniklé na základě smlouvy uzavřené na dobu neurčitou.
Tímto ustanovením nejsou dotčena práva užívání vyplývající
z věcného břemene5).

(2) Správní řízení zahájená podle dosavadních právních
předpisů o hospodaření s nebytovými prostory se k počátku
účinnosti tohoto zákona zastavují.

(3) Tento zákon se nevztahuje na nebytové prostory užívané
podle zákona č. 123/1975 Sb., o užívání půdy a jiného zemědělského
majetku k zajištění výroby, ve znění zákona č. 95/1988 Sb.,
a zákona č. 114/1990 Sb.
------------------------------------------------------------------
5) § 135b a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve
znění zákona č. 131/1982 Sb.

§ 16

Zrušují se
1. § 196, 197, 392, 393 a § 493 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník,
2. zákon č. 111/1950 Sb., o hospodaření s některými místnostmi,
3. vládní nařízení č. 172/1950 Sb., kterým se provádí zákon č.
111/1950 Sb.,
4. vládní nařízení č. 52/1955 Sb., o přesunu působnosti
v hospodaření s některými místnostmi,
5. směrnice vlády č. 412/1959, uveřejněná v částce 43/1959 Ú.l.,
pro činnost výkonných orgánů národních výborů při plánovitém
hospodaření s nebytovými místnostmi.

§ 17

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 1990.

Vybraná ustanovení novel

Článek II zákona č. 522/2002 Sb.

Přechodné ustanovení k čl. I

Správní řízení zahájená podle § 4 a § 15 odst. 2 zákona č.
116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona a před tímto dnem pravomocně
neskončená se ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona zastavují.

 

 

 Sazba daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí

              

Sazba daně dědické a daně darovací u osob zařazených do I. skupiny

      (1) Daň činí při základu daně

 

přes Kč                 do Kč

------------------------------------------------------------------

      -               1 000 000                 1,0  %,

 

1 000 000             2 000 000    10 000 Kč a 1,3 % ze základu

                                   přesahujícího 1 000 000 Kč,

 

2 000 000             5 000 000    23 000 Kč a 1,5 % ze základu

                                   přesahujícího 2 000 000 Kč,

 

5 000 000             7 000 000    68 000 Kč a 1,7 % ze základu

                                   přesahujícího 5 000 000 Kč,

 

7 000 000            10 000 000    102 000 Kč a 2,0 % ze základu

                                   přesahujícího 7 000 000 Kč,

 

10 000 000           20 000 000    162 000 Kč a 2,5 % ze základu

                                   přesahujícího 10 000 000 Kč,

 

20 000 000           30 000 000    412 000 Kč a 3,0 % ze základu

                                   přesahujícího 20 000 000 Kč,

 

30 000 000          40 000 000    712 000 Kč a 3,5 % ze základu

                                   přesahujícího 30 000 000 Kč,

 

40 000 000          50 000 000    1 062 000 Kč a 4,0 % ze základu

                                   přesahujícího 40 000 000 Kč,

 

50 000 000           a více        1 462 000 Kč a 5,0 % ze základu

                                   přesahujícího 50 000 000 Kč.

 

     (2) Při výpočtu daně dědické se  postupuje podle odstavce 1 a

výsledná částka se vynásobí koeficientem 0,5.

 

                              § 13

 

 

               Sazba daně dědické a daně darovací

                u osob zařazených do II. skupiny

 

     (1) Daň činí při základu daně

 

přes Kč                 do Kč

------------------------------------------------------------------

   -                   1 000 000                3,0 %,

 

1 000 000              2 000 000   30 000 Kč a 3,5 % ze základu

                                   přesahujícího 1 000 000 Kč,

 

2 000 000              5 000 000   65 000 Kč a 4,0 % ze základu

                                   přesahujícího 2 000 000 Kč,

 

5 000 000              7 000 000   185 000 Kč a 5,0 % ze základu

                                   přesahujícího 5 000 000 Kč,

 

7 000 000             10 000 000   285 000 Kč a 6,0 % ze základu

                                   přesahujícího 7 000 000 Kč,

 

10 000 000            20 000 000   465 000 Kč a 7,0 % ze základu

                                   přesahujícího 10 000 000 Kč,

 

20 000 000            30 000 000  1 165 000 Kč a 8,0 % ze základu

                                   přesahujícího 20 000 000  Kč,

 

30 000 000            40 000 000  1 965 000 Kč a 9,0 % ze základu

                                   přesahujícího 30 000 000 Kč,

 

40 000 000            50 000 000  2 865 000 Kč a 10,5 % ze základu

                                   přesahujícího 40 000 000 Kč,

 

50 000 000              a  více   3 915 000 Kč a 12,0 % ze základu

                                   přesahujícího 50 000 000 Kč.

 

     (2) Při výpočtu  daně dědické se postupuje  podle odstavce1 a

výsledná částka se vynásobí koeficientem 0,5.

 

                              § 14

 

            Sazba daně dědické a daně darovací u osob

                   zařazených do III. skupiny

 

     (1) Daň činí při základu daně

 

přes Kč                 do Kč

------------------------------------------------------------------

    -                 1 000 000                  7,0 %,

 

1 000 000             2 000 000    70 000 Kč a 9,0 % ze základu

                                   přesahujícího 1 000 000 Kč,

 

2 000 000             5 000 000   160 000 Kč a 12,0 % ze základu

                                   přesahujícího 2 000 000 Kč,

 

5 000 000             7 000 000   520 000 Kč a 15,0 % ze základu

                                  přesahujícího 5 000 000 Kč,

 

7 000 000            10 000 000   820 000 Kč a 18,0 % ze základu

                                  přesahujícího 7 000 000 Kč,

 

10 000 000           20 000 000  1 360 000 Kč a 21,0 % ze základu

                                  přesahujícího 10 000 000 Kč,

 

20 000 000           30 000 000  3 460 000 Kč a 25,0 % ze základu

                                  přesahujícího 20 000 000 Kč,

 

30 000 000           40 000 000  5 960 000 Kč a 30,0 % ze základu

                                  přesahujícího 30 000 000 Kč,

 

40 000 000           50 000 000  8 960 000 Kč a 35,0 % ze základu

                                  přesahujícího 40 000 000 Kč.

 

50 000 000              a více  12 460 000 Kč a 40,0 % ze základu

                                  přesahujícího 50 000 000 Kč.

 

     (2) Při výpočtu daně dědické se  postupuje podle odstavce 1 a

výsledná částka se vynásobí koeficientem 0,5.

 

                              § 15

                 Sazba daně z převodu nemovitostí

   u osob zařazených do I. skupiny, II. skupiny a III. skupiny

      Daň činí 3 % ze základu daně.